توپ قرمز شماره 1 و2
توپ قرمز شماره 1و2

پرسپولیس توپ قرمز شماره 1 و2

219,000
توپ قرمز شماره 1 و2 در دوسایزکوچک وبزرگ می باشد قابل توجه است که تنها توپ شماره 2دارای لوگوی پرسپولیس می باشد.
تعداد
  

پرسپولیس توپ قرمز شماره 1 و2

توپ قرمز شماره 1 و2  

در دوسایزکوچک وبزرگ می باشد قابل توجه است که تنها توپ شماره 2دارای لوگوی پرسپولیس می باشد.